Select Page

Stichting Open Doors International

Stichting Open Doors International
Postbus 47
3840 AA Harderwijk
RSIN nummer: 004460388
Telefoonnummer: 088 – 446 5000
Email adres: odi-nl@od.org

Doelstelling: Wie zijn we en wat doen we?

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Vanuit deze doelstellingen heeft Open Doors International de afgelopen periode de volgende activiteiten ondernomen. ODI-NL activiteiten (PDF)

Het beleid van de Stichting Open Doors International is afgeleid van het wereldwijde beleid van Open Doors, waarvan de Stichting integraal deel uitmaakt en waaraan zij aan bijdraagt in beleids- en besluitvorming. De wereldwijde doelstellingen van Open Doors voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Global Strategic Priorities (GSP) document. Hoofdlijnen beleidsplan (PDF) Het beleid van de Stichting Open Doors International is erop gericht bij te dragen aan de verwezenlijking van de gestelde doelen door expertise en resources beschikbaar te stellen op een aantal specifieke taakgebieden, in aanvulling op expertise en resources elders in de wereld. Stichting Open Doors ondersteunt de Vervolgde Kerk door te streven naar excellentie op de volgende taakgebieden:

  • Onderzoek naar en monitoring van vervolging wereldwijd en de jaarlijkse publicatie van de Ranglijst Christenvervolging (belangrijkste beleidsdoelstelling is het verder verbeteren van de onderzoeksmethodologie en gegevensverzameling);
  • Technologische ondersteuning en beveiliging van interne en externe communicatie (belangrijkste beleidsdoelstelling is het verder verbeteren van de effectiviteit en efficiency van technologie;
  • Coördinatie en aansturing van de wereldwijde organisatie (belangrijkste beleidsdoelstelling is het optimaliseren van de afstemming en samenwerking tussen Open Doors entiteiten wereldwijd, in het bijzonder op het gebied van financiën, human resources, inzet van technologie en projectinformatie).

Financiering

Open Doors International ontvangt middelen van Open Doors development kantoren, waaronder Open Doors Nederland. Deze fondsen worden vervolgens besteed daar waar Open Doorsveldwerkers christenen helpen die worden vervolgd vanwege hun geloof.

Bestuur

Het bestuur van stichting Open Doors International kent in elk geval een voorzitter, vicevoorzitter, vicepresident en een secretaris/penningmeester. De bestuursleden van stichting Open Doors International kunnen worden belemmerd in het uitoefenen van hun bestuurstaken wanneer hun namen zouden worden gepubliceerd. De bestuurders zijn steeds gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid bestuur, directie en personeel

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Het beloningsbeleid van zowel de Base director als van het overige personeel is vastgesteld in de Arbeidsvoorwaardenregeling van Stichting Open Doors International. Voor het bepalen van de zwaarte van de functies wordt gebruik gemaakt van het functiewaarderingssysteem van de overheid (FUWASYS). Bij de bepaling van de hoogte van de salarissen binnen de organisatie streeft Stichting Open Doors International er naar aan te sluiten bij de salarisschalen die de rijksoverheid (BBRA) hanteert, met een door de Stichting te bepalen kortingspercentage (mede afhankelijk van de salarisschaal). Bij de bepaling van de hoogte van het salaris van de CEO van de wereldwijde Open Doors organisatie is ernaar gestreefd een afweging te maken tussen gangbare salarissen bij (inter)nationale en vergelijkbare NGO’s en is de beloningsregeling voor directeuren van Goede Doelen Nederland gehanteerd.

Doneren

Voor verdere informatie over het werk van Open Doors en het overmaken van giften verwijzen wij graag naar de website van Open Doors Nederland: www.opendoors.nl

Financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag boekjaar 2012 PDF ODI-NL annual report 2012

Financieel jaarverslag boekjaar 2013 PDF ODI-NL annual report 2013

Financieel jaarverslag boekjaar 2014 PDF ODI-NL annual report 2014

Financieel jaarverslag boekjaar 2015 PDF ODI-NL annual report 2015

Financieel jaarverslag boekjaar 2016 PDF ODI-NL annual report 2016

Financieel jaarverslag boekjaar 2017 PDF ODI-NL annual report 2017

Financieel jaarverslag boekjaar 2018 PDF ODI-NL annual report 2018

Financieel jaarverslag boekjaar 2019 PDF ODI-NL annual report 2019