Stichting Open Doors International
Postbus 47
3840 AA Harderwijk
RSIN nummer: 004460388
Telefoonnummer: 088 – 446 5000
Email adres: odi-nl@od.org

Doelstelling: Wie zijn we en wat doen we?

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. 

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n zestig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Vanuit deze doelstellingen heeft Open Doors International de afgelopen periode de volgende activiteiten ondernomen. ODI-NL activiteiten (PDF)

Het beleid van de Stichting Open Doors International is afgeleid van het wereldwijde beleid van Open Doors, waarvan de Stichting integraal deel uitmaakt en waaraan zij aan bijdraagt in beleids- en besluitvorming. De wereldwijde doelstellingen van Open Doors voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Strengthen what remains 2025 – ODI Strategy document. Het beleid van de Stichting Open Doors International is erop gericht bij te dragen aan de verwezenlijking van de gestelde doelen door expertise en resources beschikbaar te stellen op een aantal specifieke taakgebieden, in aanvulling op expertise en resources elders in de wereld. Stichting Open Doors ondersteunt de Vervolgde Kerk door te streven naar excellentie op de volgende taakgebieden:

  • Onderzoek naar en monitoring van vervolging wereldwijd en de jaarlijkse publicatie van de Ranglijst Christenvervolging (belangrijkste beleidsdoelstelling is het verder verbeteren van de onderzoeksmethodologie en gegevensverzameling);
  • Technologische ondersteuning en beveiliging van interne en externe communicatie (belangrijkste beleidsdoelstelling is het verder verbeteren van de effectiviteit en efficiency van technologie;
  • Coördinatie en aansturing van de wereldwijde organisatie (belangrijkste beleidsdoelstelling is het optimaliseren van de afstemming en samenwerking tussen Open Doors entiteiten wereldwijd, in het bijzonder op het gebied van financiën, human resources, inzet van technologie en projectinformatie).

Financiering

Open Doors International ontvangt middelen van Open Doors development kantoren, waaronder Open Doors Nederland. Deze fondsen worden vervolgens besteed daar waar Open Doorsveldwerkers christenen helpen die worden vervolgd vanwege hun geloof.

Bestuur

Het bestuur van stichting Open Doors International kent 1 uitvoerende bestuurder en een aantal niet-uitvoerende bestuurders. De bestuursleden van stichting Open Doors International kunnen worden belemmerd in het uitoefenen van hun bestuurstaken wanneer hun namen zouden worden gepubliceerd. De bestuurders zijn steeds gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid bestuur, directie en personeel

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Het beloningsbeleid van zowel de Base director als van het overige personeel is vastgesteld in de Arbeidsvoorwaardenregeling van Stichting Open Doors International. Voor het bepalen van de zwaarte van de functie wordt gebruik gemaakt van de HAY beloningsmethodologie. Bij de bepaling van de hoogte van de salarissen binnen de organisatie streeft Stichting Open Doors International er naar aan te sluiten bij de salarisschalen die de rijksoverheid (BBRA) hanteert, met een door de Stichting te bepalen kortingspercentage (mede afhankelijk van de salarisschaal). Bij de bepaling van de hoogte van het salaris van de CEO van de wereldwijde Open Doors organisatie is ernaar gestreefd een afweging te maken tussen gangbare salarissen bij (inter)nationale en vergelijkbare NGO’s en is de beloningsregeling voor directeuren van Goede Doelen Nederland gehanteerd.

Doneren

Voor verdere informatie over het werk van Open Doors en het overmaken van giften verwijzen wij graag naar de website van Open Doors Nederland: www.opendoors.nl

Financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag boekjaar 2021 PDF ODI-NL annual report 2021
Financieel jaarverslag boekjaar 2022 PDF ODI-NL annual report 2022
Financieel jaarverslag boekjaar 2023 PDF ODI-NL annual report 2023

Bent u op zoek naar het standaardformulier publicatieplicht fondsenwervende organisaties 2023? Klik dan hier.

Our site uses cookies

Save

We use cookies and other technologies on our website. Some of them are essential, while others help us to improve this website and your experience. We use them, among other things, to offer you an option for secure donations and anonymously evaluate access to our website. It also allows us to share our own YouTube videos on the website. Depending on the function, the data is passed on to third parties and processed by them. More information on The use of your data can be found in our Privacy Policy. You can revoke or adjust your choice at any time under Cookie Settings.

Accept all
 
Accept Neccessary