The world's largest outreach to persecuted Christians in the most high-risk places.

Stichting Open Doors International

Stichting Open Doors International

Stichting Open Doors International
Postbus 47
3840 AA Harderwijk
RSIN nummer: 004460388

Doelstelling: Wie zijn we en wat doen we?

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Vanuit deze doelstellingen heeft Open Doors International de afgelopen periode de volgende activiteiten ondernomen. PDF ODI-NL activiteiten

Het beleid van de Stichting Open Doors International is afgeleid van het wereldwijde beleid van Open Doors, waarvan de Stichting integraal deel uitmaakt en waaraan zij bijdraagt in beleids- en besluitvorming. De wereldwijde doelstellingen van Open Doors voor de komende jaren zijn vastgelegd in het Global Strategic Priorities (GSP) document. PDF Hoofdlijnen Beleidsplan Het beleid van de Stichting Open Doors International is erop gericht bij te dragen aan de verwezenlijking van de gestelde doelen door expertise en resources beschikbaar te stellen op een aantal specifieke taakgebieden, in aanvulling op expertise en resources elders in de wereld. Stichting Open Doors ondersteunt de Vervolgde Kerk door te streven naar excellentie op de volgende taakgebieden:

  • Onderzoek naar en monitoring van vervolging wereldwijd en de jaarlijkse publicatie van de Ranglijst Christenvervolging (belangrijkste beleidsdoelstelling is het verder verbeteren van de onderzoeksmethodologie en gegevensverzameling) – gerelateerd aan GSP 1
  • Technologische ondersteuning en beveiliging van interne en externe communicatie (belangrijkste beleidsdoelstelling is het verder verbeteren van de effectiviteit en efficiency van technologie met behulp van de LEAN assessment methode) – gerelateerd aan GSP 3
  • Coördinatie aan aansturing van de wereldwijde organisatie (belangrijkste beleidsdoelstelling is het optimaliseren van de afstemming en samenwerking tussen Open Doors entiteiten wereldwijd, in het bijzonder op het gebied van financiën, human resources, inzet van technologie en projectinformatie)

Bestuur

Het bestuur van stichting Open Doors International kent in elk geval een voorzitter, vicevoorzitter, vicepresident en een secretaris/penningmeester. De bestuursleden van stichting Open Doors International kunnen worden belemmerd in het uitoefenen van hun bestuurstaken wanneer hun namen zouden worden gepubliceerd.

Beloningsbeleid bestuur, directie en personeel

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Het beloningsbeleid van zowel de Base director als van het overige personeel is vastgesteld in de Arbeidsvoorwaardenregeling van Stichting Open Doors International. Voor het bepalen van de zwaarte van de functies wordt gebruik gemaakt van het functiewaarderingssysteem van de overheid (FUWASYS). Bij de bepaling van de hoogte van de salarissen binnen de organisatie streeft Stichting Open Doors International er naar aan te sluiten bij de salarisschalen die de rijksoverheid (BBRA) hanteert, met een door de Stichting te bepalen kortingspercentage (mede afhankelijk van de salarisschaal).

Financieel jaarverslag boekjaar 2012 PDF ODI-NL annual report 2012

Financieel jaarverslag boekjaar 2013 PDF ODI-NL annual report 2013

Financieel jaarverslag boekjaar 2014 PDF ODI-NL annual report 2014

Financieel jaarverslag boekjaar 2015 PDF ODI-NL annual report 2015

Financieel jaarverslag boekjaar 2016 PDF ODI-NL annual report 2016